Products
CategoryHanger Rack/Hanger Rack
KM-2240
Name : แผงเแขวนเครื่องมือตั้งพื้นแบบมีล้อ 2 ด้าน Hanger Rack TANKO รุ่น KM-2240

ประเภทการใช้งาน : แผงเแขวนเครื่องมือ สำหรับแขวนเครื่องมือ, กล่องอะไหล่
ขนาด : H1450mm Double side type
รูปแบบ : แผงเแขวนเครื่องมือตั้งพื้น มีจำนวน 6 แผง (ด้านละ 3 แผง) แบ่งเป็น 
              6 แผง สำหรับที่แขวนเครื่องมือ
              สามารถปรับเปลี่ยนแผงแขวนเครื่องมือและกล่องอะไหล่ได้ตามต้องการ
ลักษณะ : แผงเแขวนเครื่องมือตั้งพื้น 2 ด้าน Hanger Rack
               สามารถเพิ่มแผงต่อขยายตามความกว้างได้

  • KM-2240
    H1110mm Double side type
  • KM-2360
    H1560mm Double side type

Hanger Rack / KM-Movable Type

Type Specification Size HxW
KM-2240 double side type
移動H1110
移動H1110xW1050
KM-2360 double side type
移動H1560
移動H1560xW1050
  Type Code Expression
Type Code Expression